Getuigen van Jezus

Jullie hebben waarschijnlijk allemaal wel eens de onderstaande afbeelding gezien.

Hierop zijn 2 manieren van leiderschap uitgebeeld:
Een baas die mensen aanstuurt en opdrachten geeft om taken uit te voeren en een baas die zelf voorop gaat om voor te doen wat het team moet doen en om de weg te leiden.

Dit zijn natuurlijk twee hele verschillende stijlen.

Als we vervolgens naar het leven van Jezus kijken, zien we dat Hij zelf ook een leider was. En als we dan de afbeelding erbij pakken, dan zien we dat Jezus duidelijk de onderste leider was.

Voordat Jezus iets aan de mensen en discipelen leerde, deed hij dit eerst zelf. Hij liet altijd naast Zijn woorden, ook duidelijke daden zien. In alles gaf Hij ons het juiste voorbeeld over hoe wij mogen leven.

Ons geloof uitleven

En dat is ook de opdracht voor ons. Jezus vraagt van ons om ook duidelijk ons geloof uit te leven door middel van daden en niet alleen woorden. Dit is niet alleen belangrijk voor ons, maar ook voor de mensen om ons heen.

Jakobus verteld ons namelijk dat ons geloof dood is, als het niet samen gaat met onze daden:

Jakobus 2:14-26
“14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18 Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. 19 U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. 20 Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? 21 Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? 22 U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. 23 Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. 24 U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. 25 Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? 26 Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.”

Als door onze daden dus niet blijkt dat we geloven, dan is ons geloof dood. Dan hebben wij er eigenlijk niets aan. En als uit onze daden niet blijkt dat we geloven in de God die onze redding is, hoe zullen andere mensen dan ooit God leren kennen als wij hen God niet laten zien?

Want dat is immers onze opdracht:

Matteus 28:18-20
“18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’”

Romeinen 10:9-18 zegt het volgende:
9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 10 Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. 11 Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12 En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, 13 want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ 14 Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt?
15 En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.’ 16 Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven, want Jesaja vraagt: ‘Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd?’ 17 Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

Hoe kunnen andere mensen dus in God gaan geloven als ze niet over Hem horen? Of Hem niet door onze daden zien?

Laten wij dus onze opdracht op ons nemen en getuigen van Jezus door onze woorden én daden heen! Laten we niet gelijkvormig zijn aan de wereld, maar elke dag steeds meer als Jezus zijn.

Gods liefde delen

En hoe kunnen mensen dan merken dat wij volgelingen van Jezus zijn?

Johannes 13:34-35
“34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.
35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.”

Dus laat bij alles wat je doet de eindeloze en genadevolle liefde van God door alles heen schijnen. Want dan zullen ze God in jou zien.

Bemoedig mensen. Help ze waar je kunt. Vooral in deze tijd!
Schrijf een kaartje naar eenzame mensen of doe de boodschappen voor een gezin. Gods liefde kan je op allerlei manieren delen. Maar laten we vooral niet stil zijn over die geweldige liefde die God aan iedereen wilt geven!

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email