Just do it!

In dit blog wil ik met je kijken naar het leven van Petrus. Petrus lijkt namelijk een stukje bijzonderder te zijn dan de andere discipelen. Nee, beter gezegd: hij maakt meer bijzondere dingen mee dan de anderen. Maar waarom?

Een bijzondere gebeurtenis

De discipelen hebben net de bijzondere vermenigvuldiging van de vijf broden en twee vissen meegemaakt. Vervolgens gebeurt er dit:

Mattheüs 14:22-36
22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33 In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

Petrus is in dit gedeelte de enige discipel die op het water loopt. Dus hier maakte hij als enige iets speciaals mee. “Vast een gelukje”, denk je misschien. Maar hij komt vaker in zo’n bijzondere situatie terecht:

  • Zo was hij aanwezig bij het moment dat Mozes en Elia bij Jezus op de berg verschenen. (Marcus 9:2-8)
  • En in Mattheüs 16:16-20 lezen we dat aan Petrus is geopenbaard dat Jezus de Messias is. En vervolgens zegt Jezus: “Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’”

Drie belangrijke eigenschappen

Wanneer we naar deze en andere gebeurtenissen kijken, dan zien we drie belangrijke eigenschappen bij Petrus. Hij was nieuwsgierig, hongerig naar meer van God/Gods koninkrijk en hij had een groot geloof.

Wanneer hij Jezus over het water ziet lopen, vraagt hij bijvoorbeeld of hij óók over het water naar Hem toe mag lopen. Om zoiets te vragen én vervolgens ook daadwerkelijk te doen, heb je toch best wel een hoop geloof nodig.

En tijdens de voetwassing in (Johannes 13:1-11) zie je erg mooi de honger van Petrus:
6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’”

1 Korintiërs 14:1 zegt: 1 Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie.”

En dat is exact wat Petrus deed! Hij streefde (dat kan ook vervangen worden door het woord “jagen”) naar meer van God, naar de manifestatie van Gods koninkrijk. Hij pakte elke mogelijkheid om iets te ervaren van wie God is! Omdat hij er met elke vezel in zijn lijf naar verlangde om God elke dag beter te leren kennen en meer van Hem te zien.

Vragen om meer

En dat is, geloof ik, waarom Petrus meer bijzondere dingen meemaakte dan de andere discipelen. Hij greep iedere gelegenheid aan en als het er niet was vroeg hij om meer. Kijk maar naar met moment dat Jezus naar de discipelen toe komt lopen op het water. Jezus nodigde hen niet uit om op het water te lopen, maar Petrus vroeg er zélf om. Hij nam het initiatief en Jezus ging hier in mee.

Dat is geloof ik iets enorm belangrijks van wij van Petrus mogen leren. Ik geloof dat deze drie eigenschappen de key zijn naar meer van God:

  • Wees nieuwsgierig naar wie God is en wat Hij voor jou klaar heeft liggen!
  • Wees hongerig naar meer van God in je leven en naar meer van Zijn kracht!
  • En heb een groot geloof om die stappen te zetten die soms onmogelijk lijken (zoals Petrus die zette op het water)!

Hoe maak je dit dan praktisch, vraag je je misschien af? Bid. Vraag letterlijk in je gebeden aan God of Hij zich op nieuwe manieren aan jou wil openbaren en of je meer van Zijn kracht en liefde mag gaan zien.

En ga het dan vervolgens ook doen. Zet die stap in geloof om te bidden voor een zieke, én ook te geloven dat diegene zal genezen! Zet die stap in geloof dat God door jou heen wil spreken! Durf die stappen te nemen.

Want wanneer wij stappen beginnen te nemen, dan gaat God met ons mee. Hij verlangt er nog meer naar dan wij, dat wij Hem beter leren kennen en dat Zijn kracht en liefde in ons leven zichtbaar wordt!

So just do it! 😉

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email